fbpx

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodloužilo možnost získat finanční podporu na vzdělávání. Finanční podporu pro růst své společnosti je možné získávat až do 31. 12. 2013.

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

V rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ jsou oprávněnými žadateli právnické osoby nebo fyzické osoby (OSVČ), které jsou činné a mají zaměstnance v podporovaných oblastech CZ-NACE. Obce ani zaměstnanci obcí nejsou podporovaným žadatelem ani cílovou skupinou.

Mezi podporované vzdělávací aktivity patří:
1. Další profesní vzdělávání
a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem,
b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, normy a předpisy pro oblast svařování a další),
d) školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem.

2. Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat (lektor musí mít jazykové znalosti min. na úrovni B1 (tedy B1, B2, C1, C2)

Dále je podporováno vzdělávání v oblasti hard skills i soft skills, avšak pouze jako součást komplexního plánu vzdělávání.

Příspěvek bude příjemci poskytován buď k úhradě mzdových nákladů nebo také k úhradě vzdělávacích aktivit. Celková výše podpory dosahuje až 100 % v rámci režimu de minimis a 80 % v režimu blokové výjimky.

Žádost o příspěvky v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! je možné předkládat až do 31. prosince 2013.

Převzato z webu konzultační společnosti Novi solutions