fbpx
Děláš typické chyby pro Čechy? Zkus si krátký test. Zpestři si letní den, prověř své znalosti v angličtině v krátkém testu (9 otázek). Ten dnešní prověří, zda děláš typické „české“ chyby. Jsou v něm vytipované fráze s použitím různých časů nebo předložek.

Check your Czech Mistakes! Or Czech your check Mistakes?
Errors that Czech speakers often make in English.

1. I feel so tired today! I’ll have to drink a strong coffee this evening when… home.
 1. a) I get
 2. b) I will get
 3. c) I am petting
The correct answer is A!
In time clauses (parts of the sentence after ‚time words‘ like when, before, after) we typically use the present simple tense to talk about the future. Most Czech speakers would say Option B.
Správná odpověď je A! V časových větách (část věty za časovou spojkou jako when, before, after) obvykle používáme pro mluvení o budoucnosti přítomný čas prostý. Většina Čechů by zvolila variantu B.

2. I have to send this email … Friday or my boss will get really angry!
 1. a) until
 2. b) by
 3. c) during
The correct answer is B!
In English, ‚until‘ means up to a future time and all the time in between. ‚By‘ simply means ‚before‘. If you say ‚until Friday‘ then it means you will send the email again and again and again non-stop and finally take a rest on Friday.
Správná odpověď je B! „Until“ v angličtině vyjadřuje „až do“ a „by“ znamená „před“. Pokud byste řekli „until friday“, znamenalo by to, že budete e-mail zasílat znovu a zas až do pátku, kdy si konečně odpočinete.

3. Yesterday, you went clothes shopping with your friend, Petra. You tell your British friend Steven about it and say “ … yesterday and I bought a new leather jacket.”
 1. a) I went shopping with Petra
 2. b) We went shopping with Petra
 3. c) I with Petra went shopping
The correct answer is A!
Most Czech speakers would tend to say Option B. However, if you say “we went” in English then you mean you and another person (or people), and “with Petra” means she also came along. Option C is wrong because in English you have to have the verb (went shopping) after the subject (I).
Správná odpověď je A! Většina Čechů by zvolila variantu B. Nicméně, pokud byste řekli “we went”, znamenalo by to, že mluvíte o sobě samém a o ještě další osobě či osobách, a “with Petra” by značilo, že se k vám Petra také přidala. Varianta C je špatně, protože v angličtině stojí přísudek (went shopping) hned za podmětem (I).

4. Your friend Thomas tells you “I will make you the best cup of tea you’ve ever tasted!” and, in a conversation with another friend, you say: “Thomas told me … me an amazing cup of tea.”
 1. a) he will make
 2. b) he shall make
 3. c) he would make
The correct answer is C!
This is an example of reported speech, in which you tell somebody else what someone told you. tippmix kalkulátor tipplap When we report what someone said, we change the tense by ‚going back in time‘ so will becomes would, can becomes could, and I have becomes he had. Many Czech speakers would choose Option A or B, which have the same meaning and are both in the wrong tense, although Option B is more old-fashioned.
Správná odpověď je C! Toto je příklad nepřímé řeči, ve které tlumočíte, co se vám někdo jiný řekl. Když oznamujeme, co někdo řekl, měníme souslednost tím, že se vracíme v čase, a tak se z will stává would, z can se stává could a have se mění na had. Většina Čechů by volila variantu A nebo B, obě mají stejný význam a jsou v nesprávném čase, i když varianta B je více staromódní.

5. Where should the articles go? Choose from the, a, and no article. I spent fifteen minutes looking at … beer in the shop yesterday. ingyen nyerőgépes játékok book of ra Eventually, I found … beer that looked nice but when I was going to pay, I saw that … beer was non-alcoholic!
 1. a) a, -, the
 2. b) the, a, –
 3. c) -, a, the
The correct answer is C!
Many Czech speakers might not use any articles at all, or would say ‚the‘ in each case. However, at first we are speaking about beer in general, so we don’t use any article. In the second reference, we’re talking about something for the first time so we use ‚a‘. In the final part, we are mentioning it for the second time so now we may say ‚the‘.
Správná odpověď je C! Většina Čechů by nepoužila žádný člen, nebo by řekla “the” ve všech případech. Avšak v prvním případě mluvíme o pivu všeobecně, a tak členy nepoužíváme. V druhém případě zmiňujeme něco poprvé, takže používáme “a”. V třetím případě o něčem hovoříme podruhé, tudíž bychom měli použít “the”.

6. I would love to visit more of the UK in the future. I … to Manchester in May and I thought it was wonderful.
 1. a) have gone
 2. b) have been
 3. c) went
The correct answer is C.
Many Czech speakers would say Option A. Both of the first two options are present perfect tense, which is used to talk generally about past experiences. However, with this tense you cannot say when something happened, which is why we have to use went, which is past simple. Also, ‚have gone‘ means you are still there now, whereas ‚have been‘ means you went somewhere and then returned.
Správná odpověď je C. Většina Čechů by zvolila variantu A. První dvě odpovědi jsou v předpřítomném čase, který se používá, když se mluví o minulých zkušenostech. Nemůžeme ho ale využít, když uvádíme, kdy přesně se událost odehrála. V tom případě musíme sáhnout po minulém čase prostém, a tak je správné užít went. Navíc “have gone” znamená, že jste odešli a ještě pořád tam jste a “have been” vyjadřuje, že jste někde byli a už jste se vrátili.

7. I will either meet you … the pub or … the tram stop across the road.
 1. a) on
 2. b) at
 3. c) in
The correct answer is B.
In both cases we use at, which is typically used in English to talk about locations. tippmix sportfogadás szelvény Czech speakers tend to say on, which we only use for location in English when something is touching another surface, as in ‚the picture is on the wall‘. You could also say ‚in the pub‘ because it’s a building, but not ‚in the tram stop‘!
Správná odpověď je B. V obou případech užijeme předložku at, která se používá při mluvení o místech. Češi mají tendenci říkat on, což vyjadřuje umístění, při kterém se věc dotýká povrchu něčeho jiného – jako “the picture is on the wall”. Mohli byste říct “in the pub”, protože se jedná o budovu, ale nemůžete říct “in the tram stop”.

8. I wish you had put some milk in this tea! It’s … boiling!
 1. a) absolutely
 2. b) very
 3. c) much
The correct answer is A!
Many Czech speakers would say Option B. The word ‚boiling‘ is an example of a non-gradable adjective, which are adjectives with an extreme meaning. With such words, we must use ‚absolutely‘, ‚totally‘ or ‚completely‘, whereas with gradable (or ‚basic‘) adjectives like hot we can say ‚very‘ or ‚quite‘. The last option, much, can only be used in negative sentences or questions.
Správná odpověď je A! Většina Čechů by zvolila variantu B. Slovo “boiling” je příkladem nestupňovatelného přídavného jména, což jsou adjektiva s krajním významem. S takovými slovy musíme použít “absolutely”, “totally” nebo “comletely”, zatímco se stupňovatelnými přídavnými jmény jako je „hot“ můžeme říct „very“ nebo „quite“. Poslední variantu, „much“, můžeme použít jen v záporných větách nebo v otázkách.

9. Many tourists that come to the Czech Republic say that it’s … beautiful.
 1. a) too
 2. b) a lot
 3. c) really
The correct answer is C!
You can use really to emphasise any adjective. Some Czech speakers would choose Option A, but too is a negative word and means that something has more of a quality than you would like, so it’s not really possible to be too beautiful! The second option always goes at the end of sentences and modifies verbs, as in I like Prague a lot.
Správná odpověď je C! Really můžeme použít pro zdůraznění jakéhokoli přídavného jména. Někteří Češi by zvolili varinatu A, ale too má negativní význam. Znamená, že něco má víc kvalit, než bychom si přáli, a tak spojení too beautiful není možné. Poslední varianta vždy stojí na konci věty a upravuje slovesa, jako I like Prague a lot.
Máš po testu skvělou motivaci posunout se v angličtině?
Udělej skok ve své jazykové úrovni a přihlas se na svůj intenzivní jazykový kurz v Hluboké nad Vltavou. Sestavíme program přímo pro tebe a strávíš celý den nebo týden aktivní komunikací v příjemné atmosféře a atraktivním prostředí.
Letní kurzy jsou již plné, proto jsme se rozhodli rozšířit kapacity.
Přeji příjemné letní dny a těším se na Hluboké.
Michaela Krausová
Váš nejen jazykový poradce
Volejte +420 602 116 845 nebo napište mkrausova@jazz-com.cz a objednejte si svůj osobní jazykový program.