fbpx

Obchodní podmínky SMS fráze

společnosti jazz-com s.r.o.
se sídlem v Hluboké nad Vltavou, K. Čapka 433, PSČ 373 41
identifikační číslo: 26076136
zapsané v obchodním rejstříku pro výuku jazyků
 1. Jazyková škola
  Jazyková škola jazz-com s.r.o., IČ: (dále jen „jazyková škola“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Společností a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Společnosti je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblastí vzdělávání.
 2. Přihlášení do kurzu
  Po vyplnění registrační přihlášky vzniká mezi jazykovou školou a objednatelem smluvní vztah. Objednatel může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného.
 3. Platba
  Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet. Celé kurzovné splatné v den obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informace o zařazení do kurzu. Číslo účtu jazykové školy je 190877224/0300.
 4. Storno podmínky
  Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

  1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
  2. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
  3. V případě zrušení kurzu nebo jeho části, jazykové škole vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
  4. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
  5. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v registrační přihlášce.
 5. Odstoupení od smlouvy
  Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
 6. Změny podmínek
  Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Jazyková škola jazz-com s.r.o., IČ: 26076136, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
  2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Společnosti, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Společnosti. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.