fbpx

Zkus si krátký test (8 otázek) a prověř své znalosti v angličtině. Být lepší než rodilec není sci-fi. Zkus si představit, že jako Čech dostaneš český gramatický test. Tak hodně štěstí. Good luck.

Are you better than a native English speaker? Mistakes that natives make.
1. That cake looks delicious! … did you make it for?
 • a) Which
 • b) Whom
 • c) Who
The correct answer is B! Here, we need to use the object pronoun, as the answer would be ‚him‘ or ‚her‘ (not ‚he‘ or ‚she‘). Nearly all native speakers would say Option C. This is partly because the use of ‚whom‘ is less common than in the past, and it can make you sound pretentious if you use it in an informal situation. Even more pretentious is to say “For whom did you make it?”
Správná odpověď je B! Zde musíme použít zájmeno v předmětném tvaru, abychom na otázku odpověděli “pro něj” nebo “pro ni” (nikoli “on” nebo “ona”). Téměř všichni rodilí mluvčí by zvolili variantu C. V současnosti se “whom” používá méně často než v minulosti a jeho užití v neformální situaci může působit snobsky. Ještě domýšlivěji vyznívá věta “For whom did you make it? tippmix hu mobil
2. She had some beautiful antiques, some of … are even older than her house!
 • a) these
 • b) them
 • c) which
The correct answer is C. This is just one sentence with two clauses, so we must use a relative pronoun (which) rather than a subject pronoun (them). If it were a new sentence then it would be correct to use ‚them‘ ( … antiques. Some of them…) And we would use the word ‚these‘ if we were looking at the antiques while speaking, but the past tense ‚had‘ tells us this moment is in the past.
Správná odpověď je C. V tomto souvětí se dvěma časy musíme použít relativní zájmeno (which), nikoli zájmeno v podmětném tvaru (them). Pokud by šlo o dvě samostatné věty, bylo by správné řici “them” ( … antiques. Some of them…). Slovo “these” bychom užili v případě, kdybychom se na starožitnosti dívali v době této promluvy, ale minulý čas “had” nám napovídá, že se tento okamžik odehrál v minulosti. tippmix eredmények mobil
3. I was amazed that such a huge … of people took part in the marathon this year!
 • a) amount
 • b) number
 • c) degree
The correct answer is B. As ‚people‘ is a plural countable noun, we say ‚a number of‘. However, many native speakers would say Option A, as we tend to use amount of with any noun, even though we should only use it with uncountable nouns, such as tea, water, or meat. The last option, degree, is used with abstract nouns such as hope, concern, or happiness.
Správná odpověď je B. Jelikož je slovo “people” množné počitatelné podstatné jméno, ve spojení s ním používáme “a number of”. Avšak mnoho rodilých mluvčí by zvolilo variantu A, neboť máme tendenci používat amount of s jakýmkoli podstatným jménem, přestože bychom ho měli používat pouze s nepočitatelnými podstatnými jmény, jako je čaj, voda nebo maso. Poslední možnost, degree, se pojí s abstraktními podstatnými jmény, jako jsou naděje, obavy nebo štěstí.
4. If it isn’t raining too much then … will take a trip to the seaside tomorrow.
 • a) Dan and I
 • b) me and Dan
 • c) Myself and Dan
The correct answer is A. Here, we need to use the subject pronoun (I) before the verb, but many native English speakers would say Option B, even though they are using the object pronoun (me) saying ‚me will take‘. The last option is wrong as it’s a reflexive pronoun and is used only when the subject and object are the same (eg. I bought myself a shirt).
Správná odpověď je A. Před slovesem musíme používat zájmeno v podmětném tvaru (I), ale mnoho rodilých mluvčích by zvolilo variantu B, přestože by řečením “me will take” použili zájmeno ve tvaru předmětném (me). Poslední možnost je nesprávná, protože se jedná o zvratné zájmeno, které se používá pouze tehdy, když je podmět a předmět shodný (př. I bought myself a shirt).
5. Even though it’s really close to the UK, visiting Ireland is something … I have never done.
 • a) that
 • b) what
 • c) where
The correct answer is A! However, some native speakers, particularly from around London and south-east England would say Option B. We have to use that or which here as it introduces a relative clause. You cannot use ‚what‘ as it already means ‚the thing which‘ (eg. What I like to play most is football = the thing which I like to play most is football).
Správná odpověď je A! Nicméně někteří rodilí mluvčí, především z oblasti Londýna a jihovýchodní Anglie, by zvolili variantu B. Zde musíme použít that nebo which, protože uvozují vztažné věty. Nelze použít ”what”, které v podstatě znamená “the thing which” (př. To, co nejraději hraju, je fotbal. = Sport, který nejraději hraju, je fotbal.)
6. If we … all the museums in London were free, we wouldn’t have brought so much money!
 • a) would have known
 • b) knew
 • c) had known
The correct answer is C. This type of sentence is known as the third conditional and is used to speak about an imaginary or hypothetical past. So here we are saying that we brought too much money to London because we didn’t know the museums were free. Many native speakers, especially in the United States, would choose Option A. However, you should only use ‚would‘ once, in the second clause, and use past perfect (had + past participle) in the if clause.
Správná odpověď je C. Tento typ věty je známý jako třetí kondicionál a používá se, když mluvíme o nereálných podmínkách a hypotézách, které jsou již záležitostí minulosti. Říkáme zde, že jsme si do Londýna přivezli příliš mnoho peněz, protože jsme nevěděli, že vstupné do muzeí bude zadarmo. Mnoho rodilých mluvčí, zejména ze Spojených států, by zvolilo variantu A. Pro větu uvozenou if volíme předminulý čas (had + příčestí minulé). Podmiňovací “would” bychom v souvětí měli použít jen jednou a to ve druhé větě.
7. This isn’t fair! I’ve got a smaller fish and … chips than you have!
 • a) fewer
 • b) less
 • c) low
The correct answer is A! This is arguably the most common mistake made by native speakers, who would nearly always say Option B. Chips is a plural countable noun so we should say fewer, whereas we use less with uncountable nouns like time, money and food. We would use lower with phrases like number of or when talking about the relative heights of things. Even supermarkets in Britain make this mistake with their ‚Ten items or less‘ checkouts!
Správná odpověď je A! Toto je pravděpodobně nejčastější chyba rodilých mluvčí, kteří by téměř vždy zvolili variantu B. Chips je množné počitatelné podstatné jméno, takže bychom měli říci fewer, zatímco less bychom měli používat s nepočitatelnými podstatnými jmény, jako jsou čas, peníze a potraviny. Lower bychom měli používat s frázemi jako je number of, nebo když mluvíme o relativní výšce věcí. Dokonce i supermarkety ve Velké Británii dělají tuto chybu se svými pokladnami pro “Deset položek a méně” (“Ten items or less”).
8. I asked Brian about the party but he said he didn’t know … about it.
 • a) nothing
 • b) something
 • c) anything
The correct answer is C! It is wrong in English to have a double negative, although some native speakers from the United States or parts of South East England might say Option A. If you want to use nothing then you would have to say ‚he knew nothing‘. totó tippek sportfogadás We cannot use something here as we only use this word in questions and affirmative sentences.
Správná odpověď je C! V angličtině není možné používat dvojitý zápor, přestože někteří rodilí mluvčí ze Spojených států nebo z jihovýchodní Anglie by zvolili variantu A. Pokud chcete použít nothing, budete muset říci “he knew nothing”. Nemůžeme užít something, protože ho používáme pouze v otázkách a kladných větách.
Máš po testu skvělou motivaci zase něco udělat pro svou angličtinu?
Udělej skok ve své jazykové úrovni a přihlas se na svůj intenzivní jazykový kurz v Hluboké nad Vltavou. Sestavíme program přímo pro tebe a strávíš celý den nebo týden v příjemné atmosféře a atraktivním prostředí. A samozřejmě obklopen/a angličtinou. Poslechni si zkušenosti našich studentů.
Letní kurzy jsou již plné a plánujeme termíny babího léta a barevného podzimu.