fbpx

Jazykové úrovně studentů

Přehled pro hodnocení výsledků jazykového auditu vycházející z Evropského referenčního rámce
A0 (1) Beginner
Začátečník
Mluvčí zvládá jen základní orientaci v jednoduchém psaném textu, tabulkách, zprávách, pokynech. Nepřichází do styku s rodilými mluvčími přímo, případná komunikace je zajišťována asistenčně.
A1 (2) Elementary – Pokročilý začátečník
Mluvčí již přišel do kontaktu s jazykem, umí v něm přečíst jednoduché texty, s pomocí slovníku jim rozumí a je schopen na ně jednoduše reagovat, mluvenému slovu rozumí jen omezeně, v konverzaci je nejistý a neumí ještě samostatně komunikovat, zvládá jen základní gramatiku a má omezenou slovní zásobu.
A2 (3) Pre – intermediate – Mírně pokročilý
Mluvčí čte a rozumí jednoduchým textům, je schopen je zjednodušeně reprodukovat, umí konverzovat o základních tématech a konverzaci je schopen po určitou dobu udržovat, ale není v ní moc aktivní, sám píše jednoduché texty, v základní gramatice ještě není jistý, ale nedělá již velké chyby, pokročilejší gramatiku nepoužívá a komunikuje na zjednodušené úrovni.
B1 (4) Intermediate – Středně pokročilý
Mluvčí čte a rozumí i složitějším textům, je schopen porozumět i slovu slyšenému bez toho, že mluvčího vidí (např. telefon, rádio), má správnou výslovnost a zvládá jistě základní gramatiku, pokouší se i používat složitější prostředky a komunikuje na řadu témat každodenního života s tím, že je v konverzaci sám aktivní, je samostatný a jazyk zvládá na velmi slušné úrovni.
B2 (5) Upper – intermediate – Pokročilý
Mluvčí samostatně zvládá obecný jazyk, čte v něm, rozumí jeho mluvené podobě, umí na texty samostatně reagovat a vyjadřuje se v souvislostech, umí zformulovat své myšlenky, umí argumentovat, diskutovat a zvládá odbornou slovní zásobu svého oboru, v němž je schopen přesného vyjádření. Je schopen svůj projev přizpůsobovat situaci, uvědomuje si stylistické rozdíly a umí jazyk adekvátně používat vzhledem k situaci.
Odborná slovní zásoba.
C1 (6) Advanced – Kompetentní mluvčí
Jeho úroveň téměř dosahuje úrovně rodilého mluvčího, má bezchybnou výslovnost, gramatiku, rozumí jakýmkoli textům bez slovníku, umí si poradit ve všech situacích a svůj jazykový projev jim přizpůsobit, zvládá běžnou i odbornou slovní zásobu, je schopen kompetentně překládat texty oběma směry, komunikovat v cizím jazyce s partnerem na pracovišti v cizí zemi. Odborná slovní zásoba i mimo svůj obor.
C2 (7) Professional – Jazykový specialista
Jeho úroveň je nerozeznatelná od rodilého mluvčího, je schopen překládat, tlumočit, zvládá veškeré dovednosti, jazykovému systému perfektně rozumí, je schopen ho vysvětlit jiným.